Tillbaka

Parametrar

Antal: 272

Biologiska parametrar

Biologiska taxa och parametrar

Kemiska parametrar

Namn Förkortning Beskrivning Källa / auktoritet
Absorbans filtrerat (254 nm) Abs_F 254 Absorbans filtrerat prov (254 nm) Default
Absorbans filtrerat (365 nm) Abs_F 365 Absorbans filtrerat prov (365 nm) Default
Absorbans filtrerat (400nm) Abs_F 400 Absorbans filtrerat (400nm) Default
Absorbans filtrerat (420 nm) Abs_F 420 Absorbans filtrerat prov (420 nm) Default
Absorbans filtrerat (436 nm) Abs_F 436 Absorbans filtrerat prov (436 nm) Default
Absorbans ofiltrerat (254 nm) Abs_OF 254 Absorbans ofiltrerat prov (254 nm) Default
Absorbans ofiltrerat (420 nm) Abs_OF 420 Absorbans ofiltrerat prov (420 nm) Default
Acenaften Acenaften Default
Acenaftylen Acenaftylen Default
Aciditet Acid. Aciditet Default
Adsorberbart organiskt halogenerat material AOX Adsorberbart organiskt halogenerat material Default
Alk/HCO3 Alk/HCO3 Default
Alkalinitet Alk. Alkalinitet Default
Alkalinitet/Acid. Alk/Acid Alkalinitet/Aciditet Default
Aluminium Al Totalt aluminum Default
Aluminium filtrerat Al_filt Totalt aluminium filtrerat Default
Aluminium monomert Al_NAD Totalt monomert aluminium eller lättreaktivt aluminium. Default
Aluminium oorganiskt AlI_NAJ Oorganiskt aluminum eller labilt monomert aluminium. Default
Aluminium organiskt AlO_NAJ Organisk aluminium eller stabilt monomert aluminium. Default
Aluminium syralösligt Al_NA Aluminium syralösligt Default
Aluminium(ICP) Al_ICP Totalt Aluminium (ICPMS-analys, surgjort prov) Default
Aluminium(ICPAES) Al_ICPAES Totalt Aluminium (ICPAES-analys, surgjort prov) Default
Aluminium(ICPKJB) Al_ICPKJB Icke katjonbytesbart Aluminium Default
Aluminium(syralösl.) Al_s Totalt syralösligt Aluminium (Kolorimetrisk metod) Default
Aluminium_NI Al_NI Totalt Aluminium (ej surgjort prov) Default
Aluminium-AL Al-AL Aluminium lösligt i ammoniumlaktat+acetat Default
Ammoniumkväve NH4-N Ammoniumkväve Default
Antimon Sb Antimon Default
Antimon filtrerad Sb_F Antimon filtrerad Default
Antracen Antracen Default
Arsenik As Arsenik Default
Arsenik filtrerat As_F Arsenik filtrerat Default
Barium Ba Barium Default
Barium filtrerat Ba_F Barium filtrerat Default
Basmättnadsgrad pH 7 Basmättnadsgrad Basmättnadsgrad i % av katjonbyteskapacitet vid pH 7 Default
Benso(a)antracen Benso(a)antracen Default
Benso(a)pyren Benso(a)pyren Default
Benso(b)fluoranten Benso(b)fluoranten Default
Benso(b,k)fluoranten Benso(b,k)fluoranten Default
Benso(ghi)perylen Benso(ghi)perylen Default
Benso(k)fluoranten Benso(k)fluoranten Default
Beryllium Be Beryllium Default
Beryllium filtrerat Be_F Beryllium filtrerat Default
Biokemisk syrgasförbrukning 5 dygn BOD5 Biokemisk syrgasförbrukning över 5 dygn (kan även förkortas BS5). Default
Biokemisk syrgasförbrukning 7 dygn BOD7 Biokemisk syrgasförbrukning över 7 dygn (kan även förkortas BS7). Default
Bly Pb Bly Default
Bly filtrerat Pb_F Bly filtrerat Default
Bor B Bor Default
Bor filtrerat B_F Bor filtrerat Default
Bor hetvattenlösligt B-H2O Bor extaherat med kokande vatten Default
Cesium Cs Cesium Default
Cesium 137 Cs-137 Cesium 137 Default
Cyanid, total CN-tot Cyanid, total Default
Dibenso(a,h)antracen Dibenso(a,h)antracen Default
Effektiv basmättnadsgrad BS eff Basmättnadsgrad i % av effektiv katjonbyteskapacitet Default
Effektiv katjonbyteskapacitet CEC eff Katjonbyteskapacitet vid rådande pH Default
Etylenglykol Etylenglykol Etylenglykol Default
Fenantren Fenantren Default
Fenol Fenol Fenol Default
Filtrerad fosfatfosfor PO4-P_F Filtrerad fosfatfosfor Default
Filtrerad totalfosfor Tot-P_F Filtrerad totalfosfor Default
Filtrerad totalkväve Tot-N_F Filtrerad totalkväve Default
Fluoranten Fluoranten Default
Fluoren Fluoren Default
Fluorid F Fluorid Default
Fosfatfosfor PO4-P Fosfatfosfor Default
Fosfor P Fosfor Default
Fosfor-AL P-AL Fosfor lösligt i ammoniumlaktat+acetat Default
Fosfor-AL klass P-AL klass Fosfor AL-lösligt klass Default
Fosfor-HCl P-HCl Fosfor lösligt i 2M HCl Default
Fosformättnadsgrad DPS-AL Fosformättnadsgrad Default
Färgtal Färgtal Vattenfärg Default
Glödförlust GF Glödförlust eller glödgningsförlust Default
Glödningsrest GR Glödgningsrest eller glödningsrest Default
Indeno(1,2,3-cd)pyren Indeno(1,2,3-cd)pyren Default
Järn Fe Järn Default
Järn filtrerat Fe_F Järn filtrerat Default
Järn-AL Fe-AL Järn lösligt i ammoniumlaktat+acetat Default
Kadmium Cd Kadmium Default
Kadmium filtrerat Cd_F Kadmium filtrerat Default
Kalcium Ca Kalcium Default
Kalcium filtrerat Ca_F Kalcium filtrerat Default
Kalcium utbytbart Ca utbytbart Kalcium extraherat med 0,1M BaCl2 Default
Kalcium-AL Ca-AL Kalcium AL-lösligt Default
Kalium K Kalium Default
Kalium 40 K-40 Kalium 40 Default
Kalium filtrerat K_F Kalium filtrerat Default
Kalium utbytbart K utbytbart Kalium extraherat med 0,1M BaCl2 Default
Kalium/magnesium-kvot K/Mg Kalium/magnesium-kvot Default
Kalium-AL K-AL Kalium lösligt i ammoniumlaktat+acetat Default
Kalium-AL klass K-AL klass Kalium AL-lösligt klass Default
Kalium-HCl K-HCl Kalium lösligt i 2M HCl Default
Katjonbyteskapacitet pH 7 CEC pH 7 Katjonbyteskapacitet vid pH 7 Default
Kemisk syreförbrukning (dikromat) CODCr Kemisk syreförbrukning (dikromat Default
Kemisk syreförbrukning (permanganat) CODMn Kemisk syreförbrukning (permanganat) Default
Kisel Si Kisel Default
Kisel filtrerat Si_F Kisel filtrerat Default
Kiseldioxid SiO2 Kiseldioxid Default
Kjeldahlkväve Kjeld.-N Kjeldahlkväve Default
Klorat ClO3 Klorat Default
Klorid Cl Klorid Default
Klorid filtrerat Cl_F Klorid filtrerat Default
Klorofyll a Kfyll Klorofyll a Default
Kobolt Co Kobolt Default
Kobolt filtrerat Co_F Kobolt filtrerat Default
Kol/kväve-kvot C/N Kol kväve kvot Default
Koppar Cu Koppar Default
Koppar filtrerat Cu_F Koppar filtrerat Default
Krom Cr Krom Default
Krom 6-värt Cr6 Krom 6-värt Default
Krom filtrerat Cr_F Krom filtrerat Default
Krysen Krysen Default
Kvicksilver Hg Kvicksilver Default
Kvicksilver filtrerad Hg_F Kvicksilver filtrerad Default
Kväve N Kväve Default
Lista paramet CaCO3 Karbonatkol som CaCO3-ekvivalenter Default
Litium Li Litium Default
Litium filtrerat Li_F Litium filtrerat Default
Löst organiskt kol DOC Löst organiskt kol Default
Magnesium Mg Magnesium Default
Magnesium filtrerat Mg_F Magnesium filtrerat Default
Magnesium utbytbart Mg utbytbart Magnesium extraherat med 0,1M BaCl2 Default
Magnesium-AL Mg-AL Magnesium AL-lösligt Default
Mangan Mn Mangan Default
Mangan filtrerat Mn_F Mangan filtrerat Default
Metylkvicksilver MeHg Metylkvicksilver Default
Mo 0,2-0,02 mm Mo 0,2-0,02 mm Mo 0,2-0,02 mm Default
Molybden Mo Molybden Default
Molybden filtrerat Mo_F Molybden filtrerat Default
Naftalen Naftalen Default
Natrium Na Natrium Default
Natrium filtrerat Na_F Natrium filtrerat Default
Natrium utbytbart Na utbytbart Natrium extraherat med 0,1M BaCl2 Default
NH3-N NH3-N Ammoniak, som N (NH3-N) Default
Nickel Ni Nickel Default
Nickel filtrerat Ni_F Nickel filtrerat Default
Nitratkväve NO3-N Nitratkväve Default
Nitrit+Nitratkväve NO2+NO3-N Nitrit+Nitratkväve Default
Nitritkväve NO2-N Nitritkväve Default
Organiskt kol C org Organiskt kol Default
Organiskt kväve Org-N Organiskt kväve Default
PAH, summa av carcinogena föreningar PAH, summa av carcinogena föreningar Default
PAH, summa hög molekylvikt PAH, summa hög molekylvikt Default
PAH, summa låg molekylvikt PAH, summa låg molekylvikt Default
PAH, summa medelhög molekylvikt PAH, summa medelhög molekylvikt Default
PAH, summa övriga PAH, summa övriga Default
Partikulärt fosfor Part-P Fosfor bunden till partiklar Default
Partikulärt kol Part-C Kol bunden till partiklar Default
Partikulärt kväve Part-N Kväve bunden till partiklar Default
Permanganatförbr. KMnO4 Kemisk syreförbrukning (Permanganatmetoden) Default
pH pH pH Default
pH H2O pH H2O pH mätt i jordsuspension i avjonat vatten Default
Pyren Pyren Default
Salinitet Salinitet Default
Selen Se Selen Default
Selen filtrerat Se_F Selen filtrerat Default
Silver Ag Silver Default
Silver filtrerat Ag_F Silver filtrerat Default
Slamhalt Slamhalt Suspenderat material/slam Default
Slamhalt filtrerad Slamhalt_F Slamhalt filtrerad (0,20 µm) Default
Strontium Sr Strontium Default
Strontium filtrerat Sr_F Strontium filtrerat Default
Sulfat SO4 Sulfat Default
Sulfat(IC) SO4_IC Sulfat jonkromatografi Default
Sulfat(Mack.) SO4_Mack. Sulfat Mackerethmetoden Default
Sulfatsvavel SO4-S Sulfatsvavel Default
Summa Kalcium och Magnesium Ca+Mg Summa Kalcium och Magnesium Default
Susp. material Susp Suspenderat material Default
Svavel S Svavel Default
Svavel filtrerat S_F Svavel filtrerat Default
Svavelväte H2S Default
Syrgashalt Syrgashalt Syrgashalt Default
Syrgasmättnad Syrgasmättnad Syrgasmättnad Default
Tallium filtrerat Tl_F Tallium filtrerat Default
Tenn Sn Tenn Default
Tenn filtrerat Sn_F Tenn filtrerat Default
Titan filtrerat Ti_F Titan filtrerat Default
Tot. org. kol TOC TOC Totalt organiskt kol Default
Totalfosfor Tot-P Totalfosfor Default
Totalfosfor (ICP) P_ICP Totalfosfor (ICPMS-analys) Default
Totalfosfor filtrerad (ICP) P_ICP_F Totalfosfor filtrerad (ICPMS-analys) Default
Tot-N Tot-N Totalkväve Default
Tot-N(persulfat) Tot-N_ps Totalkväve Persulfat-metoden Default
Tot-N(summa) Tot-N_summa Totalkväve (summa-metoden, dvs Kjeldahlkväve+NO2+NO3) Default
Tot-N(TNb) Tot-N_TNb Totalkväve TNb-metoden Default
Tubiditet JTU Turb_JTU Tubiditet JTU Default
Turb Turb Turbiditet, metod saknas Default
Turbiditet FNU Turb_FNU Turbiditet FNU Default
Turbiditet FTU Turb_FTU Turbiditet FTU Default
Turbiditet NTU Turb_NTU Turbiditet NTU Default
Turbiditet ZP Turb_ZP Turbiditet ZP Default
Uran U Uran Default
Uran filtrerat U_F Uran filtrerat Default
Vanadin V Vanadin Default
Vanadin filtrerat V_F Vanadin filtrerat Default
Volfram W Volfram Default
Volfram filtrerat W_F Volfram filtrerat Default
Vätejoner Vätejoner Mängd vätejoner Default
Zink Zn Zink Default
Zink filtrerat Zn_F Zink filtrerat Default

Fysikaliska parametrar

Namn Förkortning Beskrivning Källa / auktoritet
Avrinning Avrinning Avrinning Default
Finmo 0,06-0,02 mm Finmo Finmo 0,06-0,02 mm Default
Grovmo 0,2-0,06 mm Grovmo Grovmo 0,2-0,06 mm Default
Grus >2 mm Grus Grus >2 mm Default
Jordart internationell Jordart int Jordart enligt USDA Default
Jordart svensk Jordart sv Jordart enligt Ekström Default
Kond Kond Konduktivitet (annan metod) Default
Konduktivitet 20° Kond_20 Konduktivitet vid 20°C Default
Konduktivitet 25° Kond_25 Konduktivitet vid 25°C Default
Ler <0,002 mm Ler <0,002 mm Ler <0,002 mm Default
Medel-Q Medel-Q Medelvattenföring Default
Mjäla 0,02-0,002 mm Mjäla 0,02-0,002 mm Mjäla 0,02-0,002 mm Default
Organiskt material Org mtrl Organiskt material i jord < 2 mm Default
Sand 2-0,2 mm Sand 2-0,2 mm Sand traditionell svensk 2-0,2 mm Default
Sand 2-0,06 mm Sand 2-0,06 mm Sand triangelsystemet (sand-grovmo) 2-0,06 mm Default
Siktdjup Siktdjup Siktdjup Default
Siktdjup med vattenkikare Siktdjup med kikare Siktdjup med vattenkikare Default
Siktdjup utan vattenkikare Siktdjup utan kikare Siktdjup utan vattenkikare Default
Silt 0,06-0,002 mm Silt 0,06-0,002 mm Silt (finmo-mjäla) 0,06-0,002 mm Default
Torrsubstans ts Torrsubstansfaktor: vikt torkat prov/vikt lufttorrt prov Default
Torrsubstans_vatten ts_vatten Torrsubstans i vatten eller slam. Default
Trycknivå under mark Trycknivå_under_mark_cm Grundvattnets trycknivå under markyta Default
Vattenföring Q Vattenföring, vattenflöde Default
Vattentemperatur Vattentemperatur Vattentemperatur Default