Tillbaka

Parametrar

Antal: 226

Biologiska parametrar

Biologiska taxa och parametrar

Kemiska parametrar

Namn Förkortning Beskrivning Källa / auktoritet
Absorbans filtrerat (254 nm) Abs_F 254 Absorbans filtrerat prov (254 nm) Default
Absorbans filtrerat (365 nm) Abs_F 365 Absorbans filtrerat prov (365 nm) Default
Absorbans filtrerat (400nm) Abs_F 400 Absorbans filtrerat (400nm) Default
Absorbans filtrerat (420 nm) Abs_F 420 Absorbans filtrerat prov (420 nm) Default
Absorbans filtrerat (436 nm) Abs_F 436 Absorbans filtrerat prov (436 nm) Default
Absorbans ofiltrerat (254 nm) Abs_OF 254 Absorbans ofiltrerat prov (254 nm) Default
Absorbans ofiltrerat (420 nm) Abs_OF 420 Absorbans ofiltrerat prov (420 nm) Default
Aciditet Acid. Aciditet Default
Adsorberbart organiskt halogenerat material AOX Adsorberbart organiskt halogenerat material Default
Alk/HCO3 Alk/HCO3 Default
Alkalinitet Alk. Alkalinitet Default
Alkalinitet/Acid. Alk/Acid Alkalinitet/Aciditet Default
Aluminium Al Totalt aluminum Default
Aluminium filtrerat Al_filt Totalt aluminium filtrerat Default
Aluminium monomert Al_NAD Totalt monomert aluminium eller lättreaktivt aluminium. Default
Aluminium oorganiskt AlI_NAJ Oorganiskt aluminum eller labilt monomert aluminium. Default
Aluminium organiskt AlO_NAJ Organisk aluminium eller stabilt monomert aluminium. Default
Aluminium syralösligt Al_NA Aluminium syralösligt Default
Aluminium(ICP) Al_ICP Totalt Aluminium (ICPMS-analys, surgjort prov) Default
Aluminium(ICPAES) Al_ICPAES Totalt Aluminium (ICPAES-analys, surgjort prov) Default
Aluminium(ICPKJB) Al_ICPKJB Icke katjonbytesbart Aluminium Default
Aluminium(syralösl.) Al_s Totalt syralösligt Aluminium (Kolorimetrisk metod) Default
Aluminium_NI Al_NI Totalt Aluminium (ej surgjort prov) Default
Aluminium-AL Al AL Aluminium lösligt i ammoniumlaktat+acetat Default
Ammoniumkväve NH4-N Ammoniumkväve Default
Antimon Sb Antimon Default
Antimon filtrerad Sb_F Antimon filtrerad Default
Arsenik As Arsenik Default
Arsenik filtrerat As_F Arsenik filtrerat Default
Barium Ba Barium Default
Barium filtrerat Ba_F Barium filtrerat Default
Basmättnadsgrad pH 7 BS pH 7 Basmättnadsgrad i % av katjonbyteskapacitet vid pH 7 Default
Biokemisk syrgasförbrukning 5 dygn BOD5 Biokemisk syrgasförbrukning över 5 dygn (kan även förkortas BS5). Default
Biokemisk syrgasförbrukning 7 dygn BOD7 Biokemisk syrgasförbrukning över 7 dygn (kan även förkortas BS7). Default
Bly Pb Bly Default
Bly filtrerat Pb_F Bly filtrerat Default
Bor hetvattenlösligt B H2O Bor extaherat med kokande vatten Default
Cesium Cs Cesium Default
Cesium 137 Cs-137 Cesium 137 Default
Cyanid, total CN-tot Cyanid, total Default
Effektiv basmättnadsgrad BS eff Basmättnadsgrad i % av effektiv katjonbyteskapacitet Default
Effektiv katjonbyteskapacitet CEC eff Katjonbyteskapacitet vid rådande pH Default
Etylenglykol Etylenglykol Etylenglykol Default
Fenol Fenol Fenol Default
Filtrerad fosfatfosfor PO4-P_F Filtrerad fosfatfosfor Default
Filtrerad totalfosfor Tot-P_F Filtrerad totalfosfor Default
Filtrerad totalkväve Tot-N_F Filtrerad totalkväve Default
Fluorid F Fluorid Default
Fosfatfosfor PO4-P Fosfatfosfor Default
Fosfor P Fosfor Default
Fosfor-AL P AL Fosfor lösligt i ammoniumlaktat+acetat Default
Fosfor-AL klass P-AL klass Fosfor AL-lösligt klass Default
Fosfor-HCl P HCl Fosfor lösligt i 2M HCl Default
Färgtal Färgtal Vattenfärg Default
Glödförlust GF Glödförlust eller glödgningsförlust Default
Glödningsrest GR Glödgningsrest eller glödningsrest Default
Järn Fe Järn Default
Järn filtrerat Fe_F Järn filtrerat Default
Järn-AL Fe AL Järn lösligt i ammoniumlaktat+acetat Default
Kadmium Cd Kadmium Default
Kadmium filtrerat Cd_F Kadmium filtrerat Default
Kalcium Ca Kalcium Default
Kalcium filtrerat Ca_F Kalcium filtrerat Default
Kalcium utbytbart Ca utbytbart Kalcium extraherat med 0,1M BaCl2 Default
Kalcium-AL Ca-AL Kalcium AL-lösligt Default
Kalciumkarbonat CaCO3 Karbonatkol som CaCO3-ekvivalenter Default
Kalium K Kalium Default
Kalium 40 K-40 Kalium 40 Default
Kalium utbytbart K utbytbart Kalium extraherat med 0,1M BaCl2 Default
Kalium/magnesium-kvot K/Mg Kalium/magnesium-kvot Default
Kalium-AL K AL Kalium lösligt i ammoniumlaktat+acetat Default
Kalium-AL klass K-AL klass Kalium AL-lösligt klass Default
Kalium-HCl K HCl Kalium lösligt i 2M HCl Default
Katjonbyteskapacitet pH 7 CEC pH 7 Katjonbyteskapacitet vid pH 7 Default
Kemisk syreförbrukning (dikromat) CODCr Kemisk syreförbrukning (dikromat Default
Kemisk syreförbrukning (permanganat) CODMn Kemisk syreförbrukning (permanganat) Default
Kisel Si Kisel Default
Kisel filtrerat Si_F Kisel filtrerat Default
Kiseldioxid SiO2 Kiseldioxid Default
Kjeldahlkväve Kjeld.-N Kjeldahlkväve Default
Klorat ClO3 Klorat Default
Klorid Cl Klorid Default
Klorofyll a Kfyll Klorofyll a Default
Kobolt Co Kobolt Default
Kobolt filtrerat Co_F Kobolt filtrerat Default
Kol/kväve-kvot C/N Kol kväve kvot Default
Koppar Cu Koppar Default
Koppar filtrerat Cu_F Koppar filtrerat Default
Krom Cr Krom Default
Krom 6-värt Cr6 Krom 6-värt Default
Krom filtrerat Cr_F Krom filtrerat Default
Kvicksilver Hg Kvicksilver Default
Kvicksilver filtrerad Hg_F Kvicksilver filtrerad Default
Kväve N Kväve Default
Litium Li Litium Default
Litium filtrerat Li_F Litium filtrerat Default
Löst organiskt kol DOC Löst organiskt kol Default
Magnesium Mg Magnesium Default
Magnesium utbytbart Mg utbytbart Magnesium extraherat med 0,1M BaCl2 Default
Magnesium-AL Mg-AL Magnesium AL-lösligt Default
Mangan Mn Mangan Default
Mangan filtrerat Mn_F Mangan filtrerat Default
Metylkvicksilver MeHg Metylkvicksilver Default
Molybden Mo Molybden Default
Molybden filtrerat Mo_F Molybden filtrerat Default
Natrium Na Natrium Default
Natrium utbytbart Na utbytbart Natrium extraherat med 0,1M BaCl2 Default
Nickel Ni Nickel Default
Nickel filtrerat Ni_F Nickel filtrerat Default
Nitratkväve NO3-N Nitratkväve Default
Nitrit+Nitratkväve NO2+NO3-N Nitrit+Nitratkväve Default
Nitritkväve NO2-N Nitritkväve Default
Organiskt kol C org Organiskt kol Default
Organiskt kväve Org-N Organiskt kväve Default
Partikulärt fosfor Part-P Fosfor bunden till partiklar Default
Permanganatförbr. KMnO4 Kemisk syreförbrukning (Permanganatmetoden) Default
pH pH pH Default
pH H2O pH H2O pH mätt i jordsuspension i avjonat vatten Default
Selen Se Selen Default
Selen filtrerat Se_F Selen filtrerat Default
Silver Ag Silver Default
Slamhalt Slamhalt Suspenderat material/slam Default
Slamhalt filtrerad Slamhalt_F Slamhalt filtrerad (0,20 µm) Default
Strontium Sr Strontium Default
Strontium filtrerat Sr_F Strontium filtrerat Default
Sulfat SO4 Sulfat Default
Sulfat(IC) SO4_IC Sulfat jonkromatografi Default
Sulfat(Mack.) SO4_Mack. Sulfat Mackerethmetoden Default
Sulfatsvavel SO4-S Sulfatsvavel Default
Summa Kalcium och Magnesium Ca+Mg Summa Kalcium och Magnesium Default
Susp. material Susp Suspenderat material Default
Svavel S Svavel Default
Syrgashalt Syrgashalt Syrgashalt Default
Syrgasmättnad Syrgasmättnad Syrgasmättnad Default
Tot. org. kol TOC TOC Totalt organiskt kol Default
Totalfosfor Tot-P Totalfosfor Default
Tot-N Tot-N Totalkväve Default
Tot-N(persulfat) Tot-N_ps Totalkväve Persulfat-metoden Default
Tot-N(summa) Tot-N_summa Totalkväve (summa-metoden, dvs Kjeldahlkväve+NO2+NO3) Default
Tot-N(TNb) Tot-N_TNb Totalkväve TNb-metoden Default
Tubiditet JTU Turb_JTU Tubiditet JTU Default
Turb Turb Turbiditet, metod saknas Default
Turbiditet FNU Turb_FNU Turbiditet FNU Default
Turbiditet FTU Turb_FTU Turbiditet FTU Default
Turbiditet NTU Turb_NTU Turbiditet NTU Default
Turbiditet ZP Turb_ZP Turbiditet ZP Default
Uran U Uran Default
Uran filtrerat U_F Uran filtrerat Default
Vanadin V Vanadin Default
Vanadin filtrerat V_F Vanadin filtrerat Default
Volfram W Volfram Default
Volfram filtrerat W_F Volfram filtrerat Default
Vätejoner Vätejoner Mängd vätejoner Default
Zink Zn Zink Default
Zink filtrerat Zn_F Zink filtrerat Default

Fysikaliska parametrar

Namn Förkortning Beskrivning Källa / auktoritet
Avrinning Avrinning Avrinning Default
Finmo 0,06-0,02 mm Finmo Finmo 0,06-0,02 mm Default
Grovmo 0,2-0,06 mm Grovmo Grovmo 0,2-0,06 mm Default
Grus >2 mm Grus Grus >2 mm Default
Jordart internationell Jordart int Jordart enligt USDA Default
Jordart svensk Jordart sv Jordart enligt Ekström Default
Kond Kond Konduktivitet (annan metod) Default
Konduktivitet 20° Kond_20 Konduktivitet vid 20°C Default
Konduktivitet 25° Kond_25 Konduktivitet vid 25°C Default
Ler <0,002 mm Ler Ler <0,002 mm Default
Medel-Q Medel-Q Medelvattenföring Default
Mjäla 0,02-0,002 mm Mjäla Mjäla 0,02-0,002 mm Default
Organiskt material Org mtrl Organiskt material i jord < 2 mm Default
Sand 2-0,2 mm Sand 2-0,2 mm Sand traditionell svensk 2-0,2 mm Default
Sand 2-0,06 mm Sand 2-0,06 mm Sand triangelsystemet (sand-grovmo) 2-0,06 mm Default
Siktdjup Siktdjup Siktdjup Default
Siktdjup med vattenkikare Siktdjup med kikare Siktdjup med vattenkikare Default
Siktdjup utan vattenkikare Siktdjup utan kikare Siktdjup utan vattenkikare Default
Silt 0,06-0,002 mm Silt Silt (finmo-mjäla) 0,06-0,002 mm Default
Torrsubstans ts Torrsubstansfaktor: vikt torkat prov/vikt lufttorrt prov Default
Torrsubstans_vatten ts_vatten Torrsubstans i vatten eller slam. Default
Trycknivå under mark Trycknivå_under_mark_cm Grundvattnets trycknivå under markyta Default
Vattenföring Q Vattenföring, vattenflöde Default
Vattentemperatur Vattentemperatur Vattentemperatur Default